CONCURS - post vacant de RESTAURATOR

 

Muzeul de Artă Vizuală

anunță scoaterea la concurs a postului de Restaurator

 

          Cerințe: - studii superioare în domeniu;

                         - cunoștințe operare PC

                         - vechime în domeniul postului vacant de minimum 3 ani sau portofoliu cu activități reprezentative de restaurare;

                         - cunoașterea unei limbi străine (engleză sau franceză), nivel mediu

 

Dosarele pot fi depuse la sediul instituției din str. Tecuci nr. 7 bloc V3, parter, până în data de 02 decembrie 2014 ora 12,00.

Informații referitoare la bibliografiile pentru postul de referent și cel de resturator, conținut dosar pot fi citite mai jos.

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Bibliografie necesară ocupării postului de restaurator în cadrul Muzeului de Artă Vizuală Galați:

 

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;
 2. Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1546 / 2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare și Restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor

 

 

DOSAR  DE CONCURS

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; (adeverință care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 7. Curriculum Vitae;
 8. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c), h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu aceastea.

 
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236 312 502, de luni  până vineri, între orele 9,00-13,00.
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați