Concurs pentru ocuparea postului de - Referent de specialitate (secretară)

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de referent de specialitate (secretara).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 15.09.2016 ora 12.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile si  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Arta Vizuala  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502

 BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor si colectiilor publice (republicata si actualizata);
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil – republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatoile si institutiile publice;
 4. OG 27/2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare a petitiilor (actualizata);
 5. Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale;
 6. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Manual de secretariat si asistenta manageriala.