Gestionar custode sală

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de gestionar custode sală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției:

 • studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență minim 3 ani pe funcția de gestionar;
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • disponibilitate la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale datorită specificului instituției, la care uletrior se acordă zilele libere corespunzatoare;
 • adaptare la munca în echipă;
 • cunoștințe minime de comunicare într-o limbă de circulație internațională constituie un avantaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului urmator:

 • 06.10.2017 ora 10.00– proba scrisă;
 • 11.10.2017 ora 10.00– proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe data de 29.09.2017 ora 12.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile si  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Artă Vizuală  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502

 

Bibliografie

Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

H.G. nr. 1546/2003 privind aprobarea normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, modificat și completat;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

Hotararea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste;

Ordinul 2634/2016 privind documentele financiar-contabile;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată.

 

Muzeul de Artă Vizuală Galați