Concurs - post vacant de muzeograf

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de muzeograf debutant
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state memb re ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o sta re de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții speci fice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiție i, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face - o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la co ncurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :
 • studii superioare de specialitate, arte plastice ;
 • cunoasterea une i limbi straine , stadiu avansat;
 • cu nostinte PC (Microsoft Office: Word. Excel; Photoshop.
Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:
 • 22 . 03 .201 8 ora 10,00 proba teoretica ;
 • 27 . 03.2018 ora 10,00 proba practica;
 • 29 . 03.2018 ora 10,00 interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 16 . 03 .201 8 ora 12 .00 Conform art. 6 al Regulamentului cadru - privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din s ectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organiza toare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile si documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să - l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are anteced ente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identita te, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Art a Vizuala din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter. • Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor si colectiilor publice (republicata si actualizata);
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobi l republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractua l din autoritat ile si institutiile publice;
 • Ordinul 2035/2000 / pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si invemtarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil;
 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • H.G. 886/2008 Norme de casare a bunurilor culturale;
 • H ,G. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 • Bazele muzeologiei Radu Florescu 1994   

Concurs - ocuparea postului vacant de muzeograf

 

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de muzeograf

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

       - studii superioare de specialitate, arte plastice;

       - cunoasterea unei limbi straine  constituie un avantaj;

       - cunostinte PC (Microsoft Office: Word. Excel; Photoshop.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 06.12.2017 ora 10,00– proba teoretica;
 • 11.12.2017 ora 10,00– proba practica;
 • 13.12.2017 ora 10,00– interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 29.11.2017 ora 12.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile si  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Arta Vizuala  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502

 

 


 • Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor si colectiilor publice (republicata si actualizata);
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil – republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Ordinul 2035/2000/ pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si invemtarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil;

 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • H.G. 886/2008 Norme de casare a bunurilor culturale;
 • H,G. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

Gestionar custode sală

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de gestionar custode sală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției:

 • studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență minim 3 ani pe funcția de gestionar;
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • disponibilitate la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale datorită specificului instituției, la care uletrior se acordă zilele libere corespunzatoare;
 • adaptare la munca în echipă;
 • cunoștințe minime de comunicare într-o limbă de circulație internațională constituie un avantaj.

Concursul se va desfășura conform calendarului urmator:

 • 06.10.2017 ora 10.00– proba scrisă;
 • 11.10.2017 ora 10.00– proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe data de 29.09.2017 ora 12.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile si  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Artă Vizuală  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502

 

Bibliografie

Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

H.G. nr. 1546/2003 privind aprobarea normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, modificat și completat;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

Hotararea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste;

Ordinul 2634/2016 privind documentele financiar-contabile;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată.

 

Concurs - Supraveghetor muzeu

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată, a postului vacant de supraveghetor muzeu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției:

 • studii generale sau medii;
 • vechime minim 3 ani in munca;
 • disponibilitate la program de lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, datorita specificului institutiei muzeale, acordarea zilelor libere corespunzatoare;
 • abilitati de comunicare si relationare;
 • adaptarea la munca in echipa.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator;

 • 06.10.2017 ora 10,00- interviu

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 29.09.2017 ora 12.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Artă Vizualâ  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502

 

Bibliografie

 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Concurs - Pedagog muzeal

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de pedagog muzeal – grad IA, perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:


 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • studii universitare absolvite, cu diplomă de licență;
 • absolvent/ă a unui program de pregatire/formare (curs) în pedagogia muzeală;
 • experiență minim 6 ani în domeniul cultural;
 • experientță în comunicare interculturală (organizări de evenimente);
 • cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel);
 • bun cunoscător de limbi străine (cunoștințe foarte bune de limbă engleză – condiție obligatorie);
 • cunoșterea altei limbi străine constituie un avantaj;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată, capacitatea de a se adapta la sarcini repetative dar și în continuă schimbare, autocontrol, rezistență la oboseală și solicitări, deschidere și flexibilitate;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfășurării acitivității

Concursul se va desfășura conform calendarului urmator:

 • 22.05.2017 ora 10.00 – proba scrisă/teoretică;
 • 26.05.2017 ora 09.30 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe data de 15.05.2017 ora 12.00, Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile și  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Arta Vizuala  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502 sau pe site-ul muzeului.

 


pentru ocuparea postului vacant de pedagog muzeal

 • Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităților de voluntariat, în România;
 • OMC 2035/2000 privind Normele metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările ulterioare;
 •  Manual de management muzeal și educație muzeală, Rețeaua Naționala a Muzeelor din România, Asociația muzeelor din Olanda;
 • Pedagogie muzeală, București 1999 – V.M. Cojocaru, N. Barabas, V. Mitocaru;
 • Pedagogia muzeală – Programe și strategii ( pag 109-113) – Raluca Andrei (pdf);
 • Privire asupra programelor de educație muzeală și integrarea lor printre practicile de relaționare instituționala (pag. 34-53) – Coralia Costaș, Mihaela Tudose (pdf);
 • Educația formală și informală în muzee (pag. 37-53)  - Alexandra Zbuchea (pdf);
 • Rolul cercetării de marketing în cunoașterea comportamentului vizitatorilor unui muzeu (pag 93-97) – Alexandra Zbuchea (pdf);
 • Educatorul fără manual (pag. 5-6) – Alexandra Zbuchea (pdf).
Muzeul de Artă Vizuală Galați