Concurs - post vacant de administrator

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de administrator.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în munca minimum 2 ani intr-un post similar.
Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:
 • 19.08.2016 ora 10.00 – proba scrisa;
 • 23.08.2016 ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 08.08.2016 ora 10.00 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile si  documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Arta Vizuala  din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter, telefon: 0236/312502
 BIBLIOGRAFIE
§  Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
§  Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor si colectiilor publice (republicata si actualizata);
§  OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
§  Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca;
§  H.G. nr. 1.425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
§  Legea nr. 53/2003 – privind Codul muncii (republicata si actualizata);
§  Legea nr.333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
§  Legea nr.307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor (actualizata);
§  Legea 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Muzeul de Artă Vizuală Galați